ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน


 ประกาศ...สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน

          นักเรียนสามารถยื่นแจ้งความนงได้ที่ เขตพื้นที่การศึกษา หรือ โรงเรียน ระหว่างวันที่ 
๒ - ๕  เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
--เอกสารที่ต้องประกอบการยื่นแจ้งความจำนง--
          ๑. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                    จำนวน ๑ ฉบับ
          ๒. สำเนาใบ ปพ.๑                                      จำนวน ๑ ฉบับ
          ๓. ใบรับรองการตรวจ ATK                          จำนวน ๑ ฉบับ
**รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ**
          ประกาศผลการจัดหาที่เรียน       วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
          รายงานตัวและมอบตัว               วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 (สำหรับนักเรียนที่ตรวจ ATK ด้วยตนเองHTML tutorial
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แจ้งนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้ 


สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือก แต่ติดโควิดและต้องกักตัว ให้เข้ากลุ่มไลน์ "รายงานตัวเข้าเรียน ม.1 และ ม.4"
เพื่อส่งหลักฐานการกักตัวHTML tutorialวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4 
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปี 2565 
ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 (สำหรับนักเรียนที่ตรวจ ATK ด้วยตนเองHTML tutorial
ตัวอย่างใบตรวจโควิด-19 สำหรับนักเรียนที่ตรวจ ATK ด้วยตนเอง HTML tutorial


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HTML tutorial
ถาม-ตอบ


© 2020 Copyright : โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เบอร์โทร : 038-511989 ต่อ 103 หรือ 104 , ดูแลระบบโดย : ครูอนุวัฒน์ ปลื้มใจ แอดมินระบบ